مرکز ناباروری رستاک
اندرولوژی
صفحه اصلی/اندرولوژی

اندرولوژی

ارزیابی منی  semen analysis    : تجزیه و تحلیلی است که ویژگی های خاصی ازمنی مردانه و اسپرم موجود در ان مورد ارزیابی قرار می دهد. این ازمایش با ارزیابی باروری مردان ،به افرادی که به دنبال بارداری یا تایید موفقیت عمل وازکتومی خود هستند،کمک می کند . تکنیک های جمع اوری و روش های اندازه گیری دقیق می توانند نتایج ازمایش را تحت تاثیر قرار دهد.

نحوه جمع اوری نمونه : برای انجام ازمایش نیازبه نمونه منی است که در ازمایشگاه مربوطه یا در منزل وبه روش استمنا باید جمع اوری شود.

Abstinence time (day)     : فرد نمونه دهنده باید 2 تا 5 روز قبل از ازمایش خود رابطه جنسی یا خود ارضایی نداشته باشد تا اطمینان حاصل شود که نتایج دقیق هستند . بااین حال،نبایدزمان اخرین انزال تا زمان جمع اوری نمونه نیز بیش از پنج روز باشد.زیرادراین حالت نیزاسپرم ها تحرک کمی داشته واحتمال خطا درنتایج وجود دارد.بهتراست قبل ازجمع اوری نمونه منی،الکل مصرف نشود واستفاده از روان کننده ها مجاز نیست .

مولفه های اندازه گیری شده در ازمایش بطور میکروسکوپی   :

در ازمایش انالیز اسپرم موارد زیر بررسی می شود:

تعداد اسپرم:طبق اعلام امار سازمان جهانی بهداشت درسال 2010،وجود حداقل 15میلیون اسپرم در هرصورت میلی لیتر مایع منی ازنظر پزشکی طبیعی تلقی می شود در تعاریف قدیمی این میزان 20 میلیون بیان شده است.اگرمیزان اسپرم ها درهرمیلی لیترکمتراز15میلیون باشدبه معنی بیماری الیگوزواسپرمی یاکمبود اسپرم برای بارورکردن می باشد. اگر تست آنالیز اسپرم برای پیگیری عمل وازکتومی باشد درصورتی که تعداد اسپرم ها صفرشود به معنی
آزو اسپرمی یاعدم وجود اسپرم درمایع منی و موفقیت عمل وازکتومی است.

تحرک اسپرم ها:ازنظر سازمان بهداشت جهانی تحرک طبیعی اسپرم ها برای رسیدن به تخمک یعنی طی کردن یک مسیر مشخص در60 دقیقه پس از جمع اوری بایدحداقل 40%باشد درغیراین صورت گفته می شود اسپرم ها تحرک مناسبی برای بارورکردن تخمک ندارند اما اگرفرد تعداد کمی اسپرم داشته باشد و کیفیت ان ها از نظر تحرک بالا باشدبازهم قدرت بارروی مردبالامی باشد.به طورکلی درعلم پزشکی میزان تحرک اسپرم هابه چهاردرجه تقسیم می شوندکه عبارتند از:

درجه A  اسپرم باتحرک زیادوجلو رونده بصورت مستقیم،این نوع اسپرم ها قوی ترین نوع اسپرم می باشند و دریک خط مستقیم باسرعت بالاشناورمی شوند.

درجهB  اسپرم هایی با تحرک بالااماجلورونده بصورت غیرمستقیم،این اسپرم ها نیز تحرک خوبی دارند اما در هنگام طی کردن یک مسیر مشخص بصورت مستقیم حرکت نمی کنند وبه شکل منحنی یا کج مسیر را طی خواهندکرد.درنتیجه احتمال رسیدن به هدف کمتر ازنوع A می باشد

درجه C  این نوع اسپرم ها تحرک غیر پیش رونده دارند ؛ یعنی درزمان مناسب به مقدار لازم به جلو حرکت نمی کنند درنتیجه قدرت باروری رابه شدت کاهش می دهند.

درجه D  این نوع اسپرم ها بی حرکت هستند وبه هیچ وجه به جلو حرکت نخواهند کرد وباعث ناباروری مرد می شوند

مورفولوژی اسپرم ها : براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی درسال2010 نمونه ای ازمایع منی نرمال است که در ان حداقل40% ازکل اسپرم ها اسپرم ها شکل طبیعی داشته باشندمورفولوژی میزان موفقیت انجام لقاح در تخمک ها در حین لقاح ازمایشگاهی را پیش بینی می کند .

موافه های اندازه گیری شده در ازمایش بطور ماکروسکوپی:

حجم اسپرم ها درمایع منی volume: علاوه بر تعداد اسپرم ها درمایع منی حجم ان نیز در این ازمایش اندازه گیری می شود طبق استانداردها میزان غلظت 1.5 الی 5 میلی لیتر اسپرم درکل مایع منی در خواست شده توسط ازماشگاه نرمال است

حجم کم می تواند نشان دهنده انسداد جزئی یا کامل لوله های انتقال دهنده منی باشد.گاهی اوقات نیزدر برخی مردان به طور مادرزادی این لوله ها وجود نداردوباعث ناباروری مردمی شود.برای صحیح بودن نتیجه این اندازه گیری باید مطمئن باشید که حداقل 48 ساعت از اخرین انزال تا زمان جمع اوری نمونه گذشته است؛ زیرا افرادی که اب بیشتری می نوشند یاتحریک طولانی مدت جنسی دارندمیزان مایع منی ان ها بیشتربوده واحتمال ایجادخطادراندازه گیری غلظت اسپرم وجود دارد

رنگ اسپرم ها color :منی به طور معمول دارای رنگ خاکستری مایل به سفید است.باافزایش سن رنگ منی مایل به زرد می شود.ازطرفی رنگ مایع منی تحت تاثیر غذایی که می خوریم قرار دارد : مثلا غذاهایی که دارای گوگردزیادی هستند مانند سیرممکن است منجر به تولید اسپرم زرد توسط مردشود.وجودخون در منی منجربه انزال قهوه ای تیره یاقرمزرنگ می شود که می شودکه می تواند علائم برخی از بیماری هاباشد وباید حتما پیگیری شود.منی که دارای رنگ زردپررنگ است ممکن است به دلیل مصرف برخی از داروها ایجادشود.مایع منی قهوه ای روشن عمدتانتیجه عفونت والتهاب غده پروستات،مجرای ادرار،اپیدیدیم ومشکل درلوله های منی است.سایرعلل رنگ غیرطبیعی اسپرم شامل عفونت های منتقله از راه جنسی مانند سوزاک و کلامیدیا،جراحی دستگاه تناسلی واسیب اندام جنسی در مرد است.

سطح PH  اسپرم: PHنرمال اسپرم بایدبین 1،7 الی 8 باشد.همچنین بین2،7الی 7،8نیزطبیعی محسوب می شود.اگراندازه PHپایین ومایع منی خاصیت اسیدی داشته باشدمی تواندعلامتی از مسدود شدن یکی یاهردولوله انتقال دهنده اسپرم ها باشدPH،بالاترازمقدارطبیعی نیزبه معنی عفونت است.مقدارPHخارج از حد نرمال برای اسپرم مضراست ومی تواند توانایی انها درنفوذدرتخمک راتحت تاثیر قراردهد.

میزان مایع شدن time of liquefaction  :مایع شدن یاروان بودن مایع منی فرایندی است که طی ان ژل پروتئینی موجود دراسپرم ها شکسته شده ومنی شبیه به اب می شود کمتر از 20دقیقه طول می کشد تا نمونه مایع منی ازحالت ژل مانندبه مایع تبدیل شود.حتی تازمان60دقیقه نیزاگرژل به مایع تبدیل شود طبیعی است اما بیشترازان به معنی غیرطبیعی بودن منی تلقی می شود.

ویسکوزیته اسپرم ها viscosity : اگر ویسکوزیته غیرطبیعی باشد،قطره های منی رشته های به طول بیش از 2سانتی متر ایجاد می کنند ویسکوزیته بالا می توانددرتعیین تحرک اسپرم،غلطت اسپرم تداخل ایجادکند

گلبول های سفیدموجود در مایع منی :همچنین ممکن است نمونه مایع منی از نظز گلبول های سفید خون مورد ازمایش قرار گیرد سطح بالایی ازگلبول های سفیددرمنی لکوسپرمیانامیده می شود و می تواندنشانه ای از یک نوع عفونت باشد.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید :

Post Views: 145